Ел. шкаф

КФК АД произвежда индивидуални електрически табла по поръчка или задание на клиента – главни и крайни разпределителни табла за жилищни, обществени сгради, строителни обекти.
Интегрираме в таблата:
• Стандартизирана комутационна апаратура – контактори, релета, SSR, крайни устройства и други
• Специализирана комутационна апаратура – защитни релета за асинхронни двигатели, контактни терморегулатори, контактни нивомери, индуктивни и капацитивни датчици, минималнонапреженови, максималнонапреженови, максималнотокови релета и други
• Катодни отводнители
• Мрежови анализатори
• Релейно – контакторни логики
• Програмируеми логически контролери (PLC)
• Инвертори и фазови регулатори
• Индивидуални микропроцесорни контролери (MC)
Сред основните изисквания към електрическите табла в сградните електроинсталации, ние гарантиране на безопасна експлоатация без рисковете, свързани с поражение от електрически ток, възникване на пожар и други аварии. Основната функция на електрическите таблата е да осигуряват непрекъснатост на захранването с електрическа енергия и възможност за разширения, подобрения и реконструкция на съществуващите електрически инсталации.
За улеснена поддръжка, таблата се монтират с безопасен достъп, осигуряващ защита срещу директен допир на части под напрежение и са изработени с подходяща конструкция, улесняваща работата на съответния персонал.