Мобилни контейнериОсвен машините и изделията, нужни за този тип ремонти, КФК осигурява и логистиката, под форма на жилищни и работно-складови помещения, нужна за реализацията на даден проект. Това са комплексите от контейнери, които могат да имат всяка необходима степен на защитеност и всяка нужна на ремонтните или монтажни групи функционалност.